Diamond Slurries For Specific Applications
Diamond Slurries For General Purpose
Micro Diamond Powders
Nano Diamond Powders

Önümlerimiz

 • Diamond Powders

  Göwher poroşoklary

  Qualokary göwher göwher tozanlary, el bilen ýuwmakdan başlap, kwant in engineeringenerçiligine çenli köp sanly amaly üçin ýerüsti hereketlendirilen göwher bölejikleri.

 • Diamond Slurries

  Almaz Slurries

  Qualokary göwher göwher süýümleri, ýerüsti hereketlendirilen göwher bölejiklerinden we aýratyn gutarmak we takyklamak üçin ýörite düzülen matrisalardan durýar.

 • Diamond Tools

  Göwher gurallary

  Qualityokary hilli CVD we ýeňip bolmajak bahalarda PCD gurallary köpden bäri Qual Almazyň alamaty bolup gelýär.Özbaşdaklaşdyrma hem bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

 • Polishing Pads

  Polishing padşalary

  Quickokary takyklyk bilen berkitmek we berk çydamlylyk we parallellik bilen ýuwmak, “Qual Diamond” süýümleri we ýalpyldawuk ýassyklaryň kombinasiýasy bilen ýuwmak arkaly gazanylyp bilner.

QUAL DIAMOND-a hoş geldiňiz

1“Qual Diamond” ösmekde ýöriteleşýärwe öndürmek göwher poroşoklary we göwher süýümleri / takyklamak we takyklamak üçin süspansiýalar.“Qual Diamond” -yň üstünligi, müşderilerimiz bilen bilelikdäki gatnaşyklar, çuňňur tehniki tejribe we işçi güýji bilen üpjün edilýär.Tehniki toparymyz sintetik göwher, material ylymlary we biotehnologiýa boýunça 60+ ýyllyk tejribe toplady.

 

 • Become a Dealer:

  Diler boluň:

  “Qual Diamond” gural satyjysy bolmak isleýärsiňizmi?Özüňizi tanyşdyryň we şu gün ýazylyň!

 • Get A Quote:

  Sitata alyň:

  Bahanyň bahasy bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Çep tarapdaky nyşana basyň we size ýüz tutalyň.

 • News:

  Habarlar:

  Müşderileriň ajaýyp hyzmatlaryna ygrarlydyrys we tejribäňizi mümkin boldugyça lezzetli etmäge çalyşýarys.

Demos white

Şaýatlyklar

“Qual Diamond-yň biziň üçin öndüren PCD Countersink Bit gaty gowy işleýär!Bu guralyň netijesinden hoşaldygymy aýtmakdan has begenýärin.Munuň üstesine, “Qual Diamond” her ädimde işiň üstünde durýardy we işlemek aňsatdy.Ulanylýan bitlerimiz diňe 30-50 deşik burawlaýan süýümli aýna we karbid hasaplaýjylary dowam etdirer, “Qual Diamond” -yň öndüren PCD Countersink bilen takmynan 100 deşik dowam eder, häzirki wagtda 700 deşik öndürip bilýäris we henizem dowam edýäris.Onuň näçe wagt dowam edendigi hakykatdanam täsir galdyryjy we öçürilen ýaly däl.Geljekde hökman şuňa meňzeş gurallary sargyt ederis! "

- Jülge Fab
 • our partner
 • our partner
 • our partner

Habarlary we täzelenmeleri almak üçin e-poçta salgyňyz bilen ýazylyň.

Biz size hormat goýýarysgizlinlik.Biziň gözden geçiriňşertleri.