METALAR

Gysgaça syn

Metallar gündelik durmuşymyzda hemme ýerde bar diýmek hökman däl.Olara poslamaýan polatdan, misden, alýuminden, çoýundan, titandan, kobalt esasly erginlerden, nikel esasly erginlerden, alýumin esasly erginlerden we hatda ösen plastmassalar girýär, ýöne olar bilen çäklenmeýär.Global metal senagaty gaty uludyr we ABŞ-nyň 3,3 trillion dollaryna deňdir.

QUAL DIAMOND SLURRY WE POWER-iň artykmaçlyklary

Örän göwher göwher bölejikleri, ýerüsti himiýa bilen bejerilýär.Differentörite düzülen matrisalar dürli programmalar üçin dürli göwher süýümleri üçin ýasalýar.Gaty ululykdaky protokollary we elementar derňewleri öz içine alýan ISO-a laýyk hil gözegçilik proseduralarymyz göwher bölejikleriniň berk paýlanyşyny we göwher arassalygynyň ýokary derejesini üpjün edýär.Bu artykmaçlyklar materiallary has çalt aýyrmagyň derejesine, berk çydamlylyga, yzygiderli netijelere we tygşytlamalara terjime edilýär.

Diam Almaz bölejikleriniň ýerüsti bejergisi sebäpli aglomerasiýa däl.

Str Gaty ululykdaky protokollar sebäpli gaty ululykda paýlanyş.

Quality Gaty berk gözegçilik sebäpli göwher arassalygynyň ýokary derejesi.

Diam Almaz bölejikleriniň aglomerasiýasy sebäpli ýokary material çykarylyşy.

P Çukur, tabak we pad bilen takyk ýuwmak üçin ýörite düzülendir.

● Ekologiýa taýdan arassa formula diňe arassalamak proseduralary üçin suw talap edýär.

DIAMOND ABRASIWLERINI. GÖRNÜŞLERI

Metallografiýa köplenç optiki mikroskop, elektron mikroskop we rentgen difraksiýa enjamy ýaly çylşyrymly gurallaryň kömegi bilen ýalaňaç göze görünmeýän möhüm material häsiýetlerini kesgitlemek üçin ýerine ýetirilýär.Polishing we lapping metalografiki gözlegde zerur ädimlerdir.Takyk metallografiki derňewleri üpjün etmek üçin metallografiki nusgalaryň kemçiliksiz ýüzleri zerurdyr.Göwher abraziw serişdeleri tutuşlygyna süpürmekde we ýuwmakda ulanylyp bilner, ýöne köplenç aýna meňzeş gutarmak üçin soňky polat ädimlerinde ulanylýar.Metallografiki nusgalaryň kemçiliksiz ýüzlerini himiki ýa-da elektrohimiki usulda ýerine ýetirmek, soňra mikroskopiýa, rentgen difraksiýasy we beýleki häsiýetlendiriş usullaryna sezewar edilýär.

Metallographic+Polishing+System