SYITYASAT TERTIBI Gurallary

Hil almazyň hil tertibi gurallary

haýsy göwherberk eýerýärISO 9001-2015hil dolandyryş ulgamy.Hil dolandyryş ulgamymyzy tassyklamak işinde.

Hil almaz önümleriüpjün etmek üçin berk köp nokatly hil barlagyndan geçiňönümlerimizgaraşýan zatlaryňyzy ýerine ýetiriň ýa-da ýerine ýetiriň.Köp nokatly hil prosesiniň parametrleri önümlerimiz üçin möhümdir.Almaz gurallarymyzyň hemmesinde barlaýarys:

1. Gural material düzümi

Ökde göwher, elektroplirlenen göwher bilen örtülen garyndy polat gurallaryndan başlap, kämilleşmek üçin birnäçe gural gurallaryny öndürýärPCDweCVDgöwher gurallary.CVD we PCD göwher gurallarynda iň häzirki zaman laboratoriýa kobalt mazmunyny ulanyp barlaýarys.Kobaltyň düzümi örän kiçi diametrli CVD göwher örtükli gurallaryň flexural berkligi üçin esasy faktor.

2. Çydamlylyk:

Hilli göwher çydamlylygy ölçemegiň berk standartlaryny ulanýar, çydamlylyk çäginden geçmek ýa-da ondan ýokary geçmek üçin her guraly barlaýarys.

3. faceerüsti gutarmak

Faceerüsti gutarmak göwher gurallarynda möhüm hil parametridir.Finisherüsti gutarnykly işlemegiň hiline we ahyrky önümiň hiline täsir edýär.Önümçilikdäki täsirleri ýok etmek üçin her guralyň üstüni tamamlaýarys.

4. Almaz örtüginiň paýlanyşy we hili

Göwher örtügi, CVD örtügi bolsun ýa-da elektroplated, göwheriň yzygiderliligi we hili gerek.Örän göwher, göwher örtüginiň yzygiderli bolmagy üçin ähli gurallary barlaýar.

5. Konsentrasiýa

Cylaly silindr gurallarynda konsentrasiýa möhümdirburaw bölekleri.Qualokary göwher, kesgitlenen standartlara laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary bolmak üçin her guralyň konsentrasiýasyny barlaýar.