Gözleg we çözgütler

Yourhli soraglaryňyza tehniki çözgüt tapmak arkaly itergi berilýär

Bu mysal işiniň esasy maksady, Silikon Karbidiň (SiC) takyk ýalpyldawuklygy üçin 2 sany göwher göwher göwherini ulanyp, tygşytly we täsirli usuly barlamak.“Qual Diamond” göwher süýümleri, ýuwmak üçin zerur wagty gysgaltmaga we 3 basgançakly prosedurany 2 basgançakly takyklamak prosedurasyna gysgaltmaga ukyplydyr.

Bu deňeşdirme gözleginiň esasy maksady, “Qual Diamond” göwher süýüminiň öndürijiligini bäsdeşiň şuňa meňzeş görnüşi bilen deňeşdirmek.Bu tarapdan gapdal deňeşdirme gözleginiň netijeleri, bu ýerde bölejikleriň ululygy, ýalpyldawuklygyň dowamlylygy, ulanylýan süýümiň mukdary we ýalpyldawuk material materialy biri-birine gabat gelýän ýa-da birmeňzeş, “Qual Diamond” göwher süýüminiň bäsdeşiň has ýokary öndürijiligini görkezýär.

Bu işiň esasy maksady, ösen keramiki materiallaryň takyk ýalpyldawuklygy üçin tygşytly we täsirli Qual Almaz göwher süýümini barlamak.Saýlanan material gözenekli alýumin substraty bolup, “Qual Diamond” polikristally göwher süýümi bilen ýalpyldadyldy.“Qual Diamond” göwher süýümi, ýuwmak üçin zerur wagty gysgaldyp, köp basgançakly prosedurany 1 basgançakly takyklamak prosedurasyna çenli azaltmagy başardy.